top of page

Suad Mohamed: Bygg Det
MIO - Minoritetenes Interesseorganisasjon

Bakgrunn

Suad har i flere år jobbet i psykiatrien og med rus og ettervern. Her så hun hvordan misforståelser og manglende kunnskap om ulike kulturer kunne gi negative konsekvenser og føre til dårlig, feil, og manglende behandling hos den berørte - noe som koster både den som trenger behandling, men også pårørende, og til sist samfunnet. Hun ønsker å hjelpe pasient, pårørende, og behandlere i kampen for økt forståelse og forbedret behandlingstilbud for alle, uansett bakgrunn.

Sosialt mål
Manglende kulturell kompetanse kan spenne bein for god og effektiv psykiatri og rusbehandlig. Manglende forståelse for en gruppes normer, verdier, tabuer og stigma kan sammen med kommunikasjonsvansker gjøre det vanskelig å yte god behandling, og kan lede til alt fra mistolking av symptomuttrykk av behandlere til behandlingsvegring av pasienter. 

 

Forretningsidé

I en rapport utgitt av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Høgskole, fremkommer det at behandlere ønsker seg mer kompetanse om etniske minoriteter, og at de ønsker bedre traumeforståelse, annerledes symptomuttrykk, og ulike behov i behandlingen. Med fokus på somaliske og andre østafrikanske brukergrupper vil Suad tilby kur og verksteder til behandlere i rus og psykiatrien, med spesielt fokus på ettervern. Gjennom å engasjere både behandlere, pårørende, og pasienter vil den kulturelle læringen gå på tvers, og slik legge til rette for et bedre, og mer inklusivt behandlingstilbud

Suad.JPG
bottom of page